Posted By: Thunder (Thunder) on 'CZhumor'
Title:     zenska
Date:      Mon Jun  1 11:35:18 1998

Vite proc ma zenska o jeden bod vetsi IQ nez kun?
Aby nevypila vodu z kyblu, kdyz umyva schody!

Search the boards