Posted By: Honis (Honis) on 'Deutsch'
Title:     dojc ftip
Date:      Mon Mar 23 10:20:28 1998


Was stellen zwei Blondinen im Porsche dar?Ein DUM-DUM Gescho3.


vidrsen majne dojce frojnde. 
toto je jedina vec, kterou ze me nemecky dostanete.

Search the boards